فولاد مبارکه به‌درستی در مسیر رونق تولید و بهبود اقتصاد کشور در حال حرکت است

به گزارش بازتاب خبر ، این مطلب را رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان که به همراه جمعی از اعضای هیئتمدیره و کارشناسان این کانون از فولاد مبارکه بازدید میکرد، در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت.
فرهــــاد طاهریون اصفهــــــانی با تأکید بر اینکه ظرفیت ایجادشده و توسعههای پیشبینیشده برای فولاد مبارکه بهواقع برای صنعت کشور مفید است، تصریح کرد: در بازدید امروز، به همراه سایر همکاران خود این فرصت را پیدا کردیم تا از نزدیک با بخشی از توانمندیهای کشور آشنا شویم. ازاینرو کانون کارشناسان دادگستری آمادگی دارند که از این صنعت که بهنوعی صنعت ملی محسوب میشود حمایت کنند.
وی اظهار داشت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال «رونق تولید» نامگذاری شد، باعث مسرت است که میبینیم فولاد مبارکه بهدرستی در مسیر رونق تولید و بهبود اقتصاد کشور در حال حرکت است.

چاپ چاپ کد خبر | : 28101
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.